இந்த பிரபலமான iPhone 7 Plus விளம்பரம் ஒரு விருதை வென்றுள்ளது