ஆப்பிள் பார்க், நிறுவனத்தின் தலைமையகமான 'விண்கலம்'